نفر اول از سمت راست مرحوم حاج ولی خان ایزدپناه می باشد
نفر دوم ناصر خان خلیلی می باشد
نفر سوم مرحوم غلام حسین خان یزدانپناه می باشد
نفر چهارم حاج خلیل خان ایزدپناه می باشد