1)داراب خان دارای یک فرزند دختر به نام بی بی لیمو بوده است. 

2)سهراب خان دارای 4پسر و 3دختر که عبارت است از:

۱-الف:ولی خان 1-ب:حسین خان 3-ج:اسکندر خان 4 -د: غلام  خان 5-بی بی عالم 6-بی بی نشمین گل 7-بی بی سمتگل

الف.ولی خان:1محمدحسین.2.یداالله.3.شمس الله.4.علیرضا.5.نصرت.6.ناصر.7.نادر.8.اصلان. 1.بی بی بگم جان.2.بی بی خانم جان.3.بی بی خانزاده.4.بی بی ثریا.5.بی بی فرناز.6. بی بی دلف.7.بی بی زیبا.8.بی بی زهرا.9.بی بی فاطمه   (حاج ولی خان2 زن داشت)

ب:حسین خان:1.خدارحم2.پرویز3.رحیم.4.مجید.5.ابراهیم.6.منصور7.کریم.8.بی بی آفتاب.9.بی بی تاجما.10.بی بیملک تاج.11.بی بی مهین تاج.12.بی بی گل تاج.13.بی بی مطاع14.بی بی پروانه.15.بی بی فرزانه  (حاج حسین خان ۳ زن داشت)

ج:اسکندر خان:1.حاج عبدالله2.حمدالله3.نورالله.4.صیف الله.5.غلامرضا.6.حبیب الله.7.قدرت.8.خسرو..9.محمد.10.صاحب.11.مظفر.12.یوسف. 1.بی بیصدری.2.بی بیعطری.3.بی بیقمر.4.بی بیزینب.5.بی بیبطول.6.بی بیحلیمه.(حاج اسکندر۲زن داشت)

د:غلام خان:___________________________________(زن نداشت)

3)-بوری خان دارای سه فرزند پسر و دو دختر میباشد که عبارت اند از:

۱-سرتیپ  ۲-حاج خلیل  ۳-محمد  ۴-کربلایی بی بیشاه زاده ۵-بی بی ماه سلطان.

4-)ظهراب خان ایزدپناه دارای دو فرزند پسر و پنج فرزند دختر که عبارت اند از:

۱-عباس قلی ۲-حسن قلی ۳-بی بی کتا ۴-بی بی فرنگ ۵-بی بی گوهر ۶-بی بی خدا بس ۷-بی بی فاطمه.

5)محمد کاظم خان ایزدپناه دارای یک فرزند دختز به نام بی بی سلطنت میباشد.

6-)جعفر خان ایزدپناه دارای پنج پسر و پنج دختر میباشد که عبارت اند از :

۱- ابراهیم (کلو) ۲-اسمعیل ۳- اسحاق ۴-مهراب (غضنفر) ۵-داراب (مظفر)۶-بی بی زینب۷-بی بی زیور ۸-بی بی کتایون ۹- بی بی مریم ۱۰-بی بی فاطمه.

7-)رضا خان ایزدپناه دارای یک فرزند دختر به نام بی بی مهتاب میباشد.

8-)حاج زکی خان ایزدپناه دارای هشت فرزند پسر و هشت فرزند دختر میباشد که عبارت اند از:

۱-طاهر ۲-شهید نادر ۳-شهباز ۴- زاهد ۵-عادل ۶- علی ۷-جابر ۸-یاسر ۹-بی بی افتاب ۱۰-بی بی سرو گل ۱۱-بی بی پر گل ۱۲- بی بی عجب ناز ۱۳- بی بی زینب ۱۴-بی بی فاطمه ۱۵- بی بی طیبه ۱۶-بی بی زهرا

9-)علی مراد خان ایزدپناه دارای یک فرزند پسر و هفت فرزند دختر میباشد که عبارت اند از :

۱-تاج محمد ۲-بی بی دل افروز ۳-بی بی جان افروز ۴-بی بی دختر بس ۵-بی بی کفایت ۶-بی بی زینب ۷-بی بی حکیمه ۸-بی بی حواء

10-)باقر خان ایزدپناه دارای دو فرزند پسر و سه فرزند دختر میباشد که عبارت اند از:

۱-ناصر۲-عبدالرضا ۳-بی بی نوری جان ۴- بی بی حوری جان ۵-بی بی اشرفی

11)-نصیر خان ایزدپناه دارای سه فرزند پسر و سه فرزند دختر میباشد که عبارت اند از :

۱-عبد الله ۲-رسول ۳-امید۴-بی بی سلطان ۵-بی بی زهرا ۶- بی بی فاطمه


(نویسنده:سامان ایزدپناه)