بهمئی عزت و افتخار میهن است..
نژادش زآریاوزاده بهمن است..
بهمئی پرازشاه پیاوشیرزن است..
هربهمئی برابرباصد دشمن است..
کفرستیزوظلم ستیزوجان فدای وطن است..
کوه زاگرس شاهد است..
 اودشمن اهریمن است ..
تاریخ راباتفنگش مینویسد بهمئی ..
یادگارکوروش است و پاسدارمیهن است..
زندگانی بهمئی نه برای خوردن است..
افتخارش نام نیک وباشهامت زیستن است..
درمیان لرخوش اعتباری داشته است..
رستمی وآرش واسفندیاری داشته است..
به نان بلوط اکتفاکرده است..
میان قوم لرشاهکارکرده است ..
ن تسلیم و نه سازش باخاسمان ..
ز لایارد وقمصربپرسیدچه ها کرده است..
زوصف بهمئی هرچه گویم کم است..
بهمئی پرازآرش اسفندیارو رستم است..
بهمئی نامت بلند وجاوید باد.

(شاعرتوانمند ایل :یدالله خان ایزدپناه)