این عکس جوری که برخی افراد میگویند مطعلق به یکی از بزرگان ایل بهمیی به نام کاظم خانم