بسم الله رحمان رحیم

نام داستان:جنگ قلعه تل وشجاعت افراد ایل بهمئی

چندسال بعد از جنگ 1316ایل بهمئی ،علی اصغرخان(علی عسکرخان) پسر علی اکبر خان سردار ارشد،عموزاده ابوالقاسم خان به همراه 200سوار وارد ایذه شد و در انجا شورشی را سازمان دهی کرده و ایذه را از دست حکومتی ها خارج کرده. که در این عملیات بسیاری تفنگ ومسلسل بدست اورده.

در بهمن سال 1321 علی عسگر‌خان نامه‌ای به سرگرد « عبدی» فرمانده قشون مستقر در قلعه تل نوشت و از او خواست خود و نیروهای تحت فرمانش را تسلیم کند یا برای نبرد آماده شود. قشون دولتی در پاسخ نوشتند که قصد ندارند تسلیم شوند. پس از چندی علی عسگرخان به فکر افتاد تا با هماهنگی خوانین قلعه تل و باغملک، نیروی نظامی مستقر در قلعه تل را خلع سلاح کند. با این هدف فراخوان نظامی انجام گرفت. به دنبال آن اردوی جنگی تشکیل و سازماندهی شد و ایذه را به مقصد قلعه تل ترک کرد. در تنگ ناشلیل شورای جنگی برپا شد. پس از شور و رایزنی با سران و کلانتران طوایف بختیاری وبهمئی و طوایف دیگر، نیروی بختیاری  وبهمئی متشکل از حدود پانصد سوار و تفنگچی عازم قلعه تل شد. با ورود سواران لر به قلعه تل، تل و تپه باستانی قلعه تل که قوای نظامی در آن پناه گرفته بودند، به محاصره در آمد.در این زمان بود که نقش پر رنگ ایل بهمئی نمایان میشود

علی عکسر خان از گروهی خواست که با اینکه گروه نظامی درون قلعه قدیمی هستند، واردآن قلعه شده و اذوقه انها را به خارج بردهه تا انها در اثر بی اذوقه ای تسلیم شوند.این کار بسیار سخت  ودشوار را  ولی خان ایزدپناه، به همراه چندنفر از افرادتیره خواجه میری و مهمدمیسا انجام داده.به این صورت که ولی خان ایزدپناه که در شجاعت ودلیری و تیراندازی نمونه بوده و رگ وریشه ایل بزرگ بهمئی در وجودایشان بوده به همراه یاران  خود ،با دشواری وسختی بسیار،با انکه حکومتی هابا تیراندازی های شدید از طریق تفنگ ومسلسل و توپ انها را هدف قرار میدادن،خودرا به پشت قلعه رسانده و با کلنگ به صورت پیوسته دیوارهای  قلعه را سوراخ کرده تا به محل اذوقه ومهمات رسیده.و اذوقه هاو مقداری از مهمات را به وسیله قالی که به اسب ها وصل بوده به بیرون،خارج کرده و افراد مراقب انجارا کت بسته به  علی عسکرخان تحویل داده ،وبسیاری تفنگ واسب با خود به بیرون قلعه اورده.که در اثر این شجاعتی که ایشان و افراد طایفه بهمئی از خود نشان داده ،گروه نظامی در بی اذوقه ای قرار گرفتند وباعث شد،که شکست انها بسیار اسان تر شود.

منبع:تمام بزرگان ایل و ریش سفیدان.