مرحوم تاج محمد خان نیکبخت فرزند امام قلی خان

امام قلی خان فرزند علی مرادخان

علی مراد خان فرزند جعفر خان

جعفر خان فرزند خلیل خان بهمئی