منم ان لر پاک زاگرس نشین

منم عاشق برنو و اسب و زین

به وقت نبرد و به هنگام جنگ

تفنگم به دست و قطارم تفنگ

منم بهمئی منم مرد جنگ

بمیرم به نام و نمانم به ننگ

ح.ج