به نام خداوندی که لر افرید      ***    دلش را از اندوه پر آفرید

غم لر غم غربت کوچ نیست     ***   خداوند لر بره وقوچ نیست

خدا حافظ ای کوچ هر سال من  ***   خدا حافظ ای بخت واقبال من

خدا حافظ ای مشک ودوغ وکره  ***   خداحافظ ای کبک ومیش وبره

دلم خو یکی بیا زه اسبیونه ومال ***   که سیمون بخونه کمی  دی بلال

دلم تنگه سی پازنون منار         ***    دلم تنگه سی برنو ویک وسوز وار

دلم تنگه سی مال وتش بهون   ***     بسی نظام و بیژن شاهنامه خون

دلم ایخو وابا دلی و قربونه ایل    ***      بگردم به جست کلو س و چویل
.                                        
دلم ایخو ورگرده او روزگار          ***      روه مالمون پشت تنگ منار